Jaki to ślub?

Jaki to ślub kościelny, cywliny i konkordatowy?

Ślub konkordatowy zwany tez kanonicznym może być zawierany w Kościele katolickim
Jeżeli chcemy wziąć ślub tylko w Kościele katolickim, jest to możliwe. Będzie miał te same skutki prawne jak cywilny.

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską dążących do harmonijnego i trwałego uregulowania wzajemnych stosunków podpisano Konkordat. W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu zmian w polskim ustawodawstwie zaistniała w Polsce możliwość zawierania małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego, które pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w ustawodawstwie polskim. Co za tym idzie  dwie oddzielne ceremonie ślubne tj, jedna w Urzędzie Stanu Cywilnego, a druga w kościele nie są już konieczne.

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii jednego z narzeczonych, gdzie załatwia się również wszelkie formalności przedślubne. W kancelarii parafialnej, do której należy się zgłosić trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu należy złożyć następujące dokumenty:
łosić trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu należy złożyć następujące dokumenty:
- aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa, wydane przez kierownika USC oraz datę i treść złożonych oświadczeń odnośnie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci w 3 egzemplarzach. Zaświadczenie nie może mieć więcej niż 3 miesiące, gdyż po upływie tego czasu traci moc urzędową, dlatego występując o nie należy brać pod uwagę datę ślubu ustaloną w kościele,
- potwierdzenie ukończenia lub uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim, 
- dowód osobisty.
-jeżeli osoba pragnąca wejść w związek małżeński jest spoza parafii, w której dokonywane są formalności, wówczas jest zobowiązana dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii
- Jeżeli osoba pragnąca wejść w związek małżeński jest spoza parafii, w której dokonywane są formalności, wówczas jest zobowiązana dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii
- W przypadku wdowców należy przedstawić skrócone odpisy aktów urodzenia, odpis aktu zgonu współmałżonka oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość, a w przypadku przedstawienia paszportu zaświadczenie o zameldowaniu. W przypadku gdy jedną z osób pragnących wejść w związek małżeński jest cudzoziemiec należy przedstawić odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w jego kraju,tzn. w kraju cudzoziemca albo przedstawicielstwo dyplomatyczne badź postanowienie sądu rejonowego zwalniające z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej. Ponadto do wglądu należy przedstawić dowody tożsamości tj. paszport, a w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe, kartę stałego pobytu. W przypadku pobytu czasowego należy przedstawić ważną wizę pobytową bądź inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Kurs przedmałżeński trwa 10 tygodni . Protokół przedślubny spisuje się na podstawie złożonych w kancelarii parafialnej dokumentów. Na ich podstawie spisuje się również zapowiedzi, które wywieszone są w parafii obojga narzeczonych.

Po udzieleniu ślubu kościelnego duchowny sporządza zaświadczenie o złożonej  w jego obecności przysiędze małżeńskiej .Potem przekazuje je do USC. Powinien to zrobić bezzwłocznie , najpóźniej po 5 dniach od daty ślubu.
Na podstawie tego zaświadczenia kierownik USC sporządzi akt małżeństwa .Tylko wówczas małżeństwo zawarte w Kościele wywołuje identyczne skutki jak ślub cywilny,czyli małżeństwo świeckie.Podstawa prawna Dziennik Ustaw 51/98 poz 318

Ślub kościelny
Prawo polskie nie uznaje ślubu kościelnego, oprócz niego trzeba wziąć ślub cywilny lub spełnić wymagane cznności administracyjne.
Związek małżeński powinien być zawierany w parafii jednego z narzeczonych, gdzie załatwia się również formalności przedślubne.

Co najmniej na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu
należy zgłosić się Do kancelarii parafialnej  i przedstawić następujące dokumenty:
- aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania ( świadectwo nie może być starsze niż 3 miesiące),
- potwierdzenie ukończenia bądź uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim,
- dowód osobisty.
- świadectwa nauki religii
- zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeżeli głoszone były w innej parafii);
- zaświadczenia o spowiedzi.

Na ich podstawie urzędnik kościelny sporządzi tzw. "Protokół przedślubny" oraz "Zapowiedzi", które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej. Jeżeli należycie do różnych parafii zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w drugiej parafii musicie złożyć sami we własnym zakresie, gdyż nie zostanie ona przesłana automatycznie z parafii, w której będą odbywać się uroczystości. Po spisaniu protokołu przez 2 do 4 tygodni w parafiach Młodych głoszone są zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. Podczas spowiedzi przy konfesjonale zaznaczcie, że jest to spowiedź przedślubna, otrzymacie wtedy wpisy do stosownych formularzy, które w niedalekiej przyszłości trzeba złożyć w kancelarii parafialnej. Równocześnie należy rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński, który z reguły trwa od 7 do 10 tygodni.
Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.
2 miesiące przed ślubem należy rozpocząć spotkania w poradni rodzinnej, które mogą trwać nawet 6 tygodni.
Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi przystępują do sakramentu spowiedzi.

Osoba spoza parafii, w której dokonywane są formalności związane ze ślubem, jest zobowiązana dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii.
W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, akt ślubu sporządzony po ślubie cywilnym w USC oraz zaświadczenie o odbytym sakramencie pokuty. W przypadku kiedy małżeństwo jest zawierane w innym kościele niż parafia jednego z narzeczonych, wówczas koniecznie należy w parafii ślubu uzyskać licencję na ślub.

Opłaty:
za udzielenie ślubu obowiązuje tzw. opłata  "co łaska".
Należy podkreślić, iż opisana powyżej procedura może różnić się pewnymi szczegółami w zależności od tego, w jakiej parafii zawierany jest ślub. Inne szczegóły związane np. z wystrojem kościoła czy filmowaniem omawia się już bezpośrednio z księdzem.

Ślub cywilny
Ślub cywilny jest prawnym zalegalizowaniem związku dwojga ludzi. Zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego jednej ze stron wchodzących w związek małżeński. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Aby zawrzeć związek małżeński należy zgłosić się osobiście do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego 31 dni przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli planujemy ślub w okresie świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocnych dobrze jest wcześniej zarezerwować termin ślubu w USC by uniknąć przykrych niespodzianek. Przepisy o zawieraniu małżeństw reguluje ustawa z dnia 29 września 1986 r. " Prawo o aktach stanu cywilnego " Dz.U. z dnia 6 października 1986 r. rozdział 6. " Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa "

W USC należy wnieść opłaty skarbowe (razem około 80 zł), okazać dowody tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

panna i kawaler:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa

kobieta pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia

-odpis skrócony aktu urodzenia
-pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa

osoba rozwiedziona:
-odpis skrócony aktu urodzenia
-pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ew. prawomocny wyrok rozwodowy

osoba owdowiała:
-odpis skrócony aktu urodzenia
-pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
-odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

cudzoziemiec:
-odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
Świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie osoby mające ukończone osiemnaście lat dowolnej płci (mogą to być dwie panie lub dwóch panów!).
W dniu ślubu zgłaszają się one 15 minut przed ceremonią w USC z dowodami osobistymi.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj