Regulamin konkursu: Wygraj wino z Rabatem!

I. Organizator

Organizatorem promocji jest Piwnica Smaków Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sarmackiej 20 lok. 137, 02-972 Warszawa; zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100; 00-454 Warszawa, numer KRS 0000336938, zwany w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba zwana dalej Uczestnikiem, która spełni łącznie następujące warunki:
a. jest osobą pełnoletnią
b. w terminie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r.:
- zaprojektuje etykietę na wino weselne
- prześle gotowy projekt (w formie jpg/pdf) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia 2015 r. włącznie.
2. Dla oceny uczestnictwa w Konkursie uwzględniana będzie data przesłania na podany wyżej adres mailowy projektu etykiety.

IV. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie, w terminie określonym przez regulamin należy przygotować projekt etykiety na wino weselne oraz przesłać projekt na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Do dnia 20 sierpnia 2016 r. komisja złożona z 3 osób wybierze 3 projekty, na które zdaniem komisji będą najciekawsze.
3. Zwycięzcy Konkursu, którzy spełnią łącznie warunki niniejszego Regulaminu Konkursu otrzymają rabat na zakup wina na wesele, których importerem jest firma Piwnica Smaków Sp. z o.o.
4. Wysokość rabatu uzależniona jest od zajętego w konkursie miejsca:
a) I miejsce – 20% rabatu
b) II miejsce – 15% rabatu
c) III miejsce – 10% rabatu
5. Dodatkowo autor projektu, który zajmie I miejsce w konkursie będzie miał możliwość bezpłatnego wydrukowania zaprojektowanej przez siebie etykiety na wino na wesele w formie zawieszki na szyjkę butelki zgodnie z wytycznymi: druk jednostronny, 4 kolory, kreda 350g, zabezpieczenie folia, ilość 100 szt. Wykrojnik wg załącznika nr1. Wydruk zawieszek ma miejsce tylko w przypadku zakupu w Piwnicy Smaków win na wesele za kwotę minimum 2000 zł brutto przed rabatem.
6. Wysyłając maila z projektem na podany w Regulaminie Konkursu adres mailowy Piwnicy Smaków Uczestnik potwierdza jednocześnie, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu oraz nieodpłatnie przekazuje Piwnicy Smaków prawa autorskie do wykorzystania przesłanego przez siebie projektu w materiałach reklamowych i promocyjnych Piwnicy Smaków, takich jak: strona internetowa, ulotki, plakaty, foldery, prezentacje w sklepie Piwnicy Smaków itp.
7. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać na Konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin 1 projekt.
8. Przesłane na Konkurs projekty nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie mogą naruszać niczyjej godności ani prywatności, nie mogą być kopią projektów innych autorów.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez Klientów, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Piwnica Smaków Sp. z o.o., ul. Sarmacka 20 lok. 137, 02-972 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyduje data stempla pocztowego. W razie pozytywnego jak i negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne.
4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a. w siedzibie spółki Piwnica Smaków w Sp. z o.o., ul. Sarmacka 20 lok. 137, 02-972 Warszawa
b. w sklepie Piwnica Smaków, ul. Sarmacka 20 lok. 137, Warszawa – Miasteczko Wilanów
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj