Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam, wpisów, ogłoszeń w serwisie abcslubu.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

1. Serwis abcslubu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i wpisów. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie serwisu abcslubu.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

2. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego. Portal abcslubu.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 
3. Serwis abcslubu.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.

WARUNKI REALIZACJI REKLAM I WPISÓW
 
1. Rezerwacje reklam lub wpisów przyjmowane są w formie pisemnej, lub elektronicznej na odpowiednich formularzach dostepnych na stronie internetowej www.abcslubu.pl w dziale dodaj Firmę. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.
W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi. Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu siedmiu dni roboczych od wpłynięcia opłaty na konto faktury.
Otrzymanie przez Operatora potwierdzenia wpłaty spowoduje umieszczenie reklamy lub wpisu na stronach abcslubu.pl. w ciągu dwóch dni roboczych. Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i nie dokonanie wpłaty skutkuje usunięciem reklamy z serwisu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).

2. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają serwis abcslubu.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

3. Materiały do kampanii reklamowej lub wpisu powinny być dostarczone do serwisu abcslubu.pl najpóźniej w terminie 7 dni przed datą emisji. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę ww. terminów powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy kosztami zamówionej reklamy ustalonej w umowie.

4. Na Reklamy i wpisy reklamowe ustala się abonament zgodnie z cennikiem.

5. Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne:

a) Wielkość plików muzycznych do 2MB fomat: mp3
b) Wielkość plików video do 10 MB format plików: avi, mpg, wmv
c) Wielkość reklam 120x120, format plików: jpg, gif, swf (flash)
d) Wielkość plików do galerii max 500x500 px może być dowolnie mniejsze natomiast ciężar plików to max 300 KB.

6. Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Serwisowi www.abcslubu.pl prowadzonemu przez abcslubu.pl Sp. z o.o. wynagrodzenie według cennika. abcslubu.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłat za zamówioną kampanię lub wpis.

7. Wynagrodzenie abcslubu.pl Sp. z o.o. za zamówioną reklamę lub wpis ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe (ceny w cenniku są cenami netto).

Ochrona danych osobowych

a. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

b. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

c. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

d. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.

Dokumenty księgowe, stałość warunków

a. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

b. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

c. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
- nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
- rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument, a rezygnacja następuje z Usługi Operatora - wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi.

Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.

Świadczenie usług

8. Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora i Usług dostępowych.

a. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

b. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

f. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie.

Odpowiedzialność Operatora

a. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

b. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora, za które ponosi odpowiedzialność.

c. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Postępowanie reklamacyjne

a. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.

b. Reklamacja winna zostać przesłana pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

c. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

Gwarancja satysfakcji

Jeżeli w pierwszych trzech miesiącach abonamentu, Abonent będzie niezadowolony z usługi proponowanej przez Operatora może zgłosić to w formie pisemnej, a Operator gwarantuje zwrot całej kwoty abonamentu.

Postanowienia końcowe

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora.

b. Klient akceptuje Regulamin w momencie podjęcia decyzji o wspólpracy.

b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj