Regulamin konkursu "Ślubny Flipbook"

Regulamin konkursu "Ślubny Flipbook"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy film do Flipbooka.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

a) Link do zamieszczonego w Internecie (np. na Youtube lub Vimeo) filmiku konkursowego autorstwa uczestnika konkursu.
Przygotowany do Flipbooka film powinien trwać ok. 6-12 sekund.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy użytkownik może zgłosić maksymalnie 3 filmy konkursowe. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor filmu zakwalifikowany do puli laureatów otrzyma nagrodę.

§7

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden film Uczestnika.

§8

Konkurs trwa w dniach 19.08.2011 r. do 19.09.2011 r.
Decydować będzie data przesłania prawidłowych zgłoszeń na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§9

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem filmy konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. W przeciwnym razie, w przypadku roszczeń osób trzecich, weźmie na siebie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Ponadto oświadcza, że zgadza się na prezentację przesłanego filmu na opublikowanej liście przesłanych filmów konkursowych w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu, a w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego filmu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania filmu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11

Spośród nadesłanych filmów Jury wybierze zwycięzcę.

§12

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

Laureat konkursu otrzyma następującą nagrodę:

Nagroda główna za 1 miejsce:
50 szt. Flipbooków ze zwycięskim filmikiem, ufundowanych przez firmę FLIPOMANIA.
Wartość nagrody: 399,75 PLN
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
Termin wykonania Flipbooków oraz dostarczenia ich do Laureata zostanie ustalony z Laureatem po zakończeniu konkursu. Nagroda zostanie przesłana do Zwyciężcy na koszt Fundatora.

§13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji filmów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 3 października 2011 r.

§18

Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z linkiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj