Regulamin konkursu "Najciekawsze podziękowania dla Rodziców"

 

KONKURS:

1. Organizatorem konkursu „Na wyjątkowe podziękowania dla Rodziców" jest 4U2 Consulting, z siedzibą przy ul. Urocza 1, 32-085 Modlnica.
2. Konkurs organizowany jest od dnia 5 października 2009r. do dnia 30 listopada 2009r.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które nadeślą wyjątkowe podziękowania dla Rodziców Państwa Młodych na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwanych dalej Zwycięzcami.
4. Przesłanie tekstu podziękowań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w serwisie abcslubu.pl

5. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie RP.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.

7. W konkursie można wziąć udział tylko raz.

8. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest uzyskanie przez tekst podziękowań  najwyższej oceny w proporcji do ilości głosów w rankingu. Pod uwagę brane są podziękowania, które zostały opublikowane w galerii podziękowań  do 30 października (włącznie).

9. Podziękowania, które uzyskają najwyższą notę w rankingu internautów podlegają również ocenie Komisji Konkursowej Organizatora. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru Zwycięzców w przypadku, gdy najlepsze podziękowania według rankingu internautów będzie odbiegało na niekorzyść od innych podziękowań lub zaistnieje podejrzenie co do poprawności głosowania.

10. W przypadku zaistnienia sytuacji z pkt. 9 Komisja Konkursowa Organizatora wybierze Zwycięzców spośród 10-ciu podziękowań, które uzyskają najwyższą ilość głosów w rankingu internautów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

11. Nagroda w konkursie to grawerowane podziękowania wykonane przez patrona konkursu w terminie ustalonym indywidualnie ze zwycięzcą.

12. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą e-maila i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą e-maila zwrotnego swoje prawdziwe dane adresowe nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

13. Nagroda zostanie przesłane indywidualnie do Zwycięzcy na wskazane przez niego adres pocztowy.

14. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach serwisu abcslubu.pl. Dane zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie serwisu abcslubu.pl po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.

15. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 12 niniejszego Regulaminu nagroda główna zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.

16. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego.

17. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

18. Nagroda nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

19. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


20. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.

21. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres 4U2 Consulting, ul. Urocza 1, 32-085 Modlnica. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.

22. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

24. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest 4U2 Consulting.

25. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej, celem doręczenia nagrody.

26. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

27. 4U2 Consulting nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.

28. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

29. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w biurze firmy 4U2 Consulting.

30. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj