Regulamin konkursu "Najlepsze hasło promujące portal Abcslubu.pl"

 

Regulamin konkursu "Najlepsze hasło promujące portal Abcslubu.pl"

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

 

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl.

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 

§2

Konkurs na najlepsze hasło reklamowe.

 

I.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.nasza-klasa.pl.

 

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

II.   ZASADY KONKURSU

 

§4

Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć do fanów portalu Abcslubu.pl na portalu www.nasza-klasa.pl.

§5

Do każdego zgłoszonego do Konkursu hasła należy dołączyć:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

§6

Hasła należy nadsyłać jako wiadomość na profil Abcslubu.pl na portalu www.nasza-klasa.pl w treści wiadomości.

 

§7

Każdy użytkownik może zgłosić 3 hasła. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy haseł zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody.

 

§8

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno hasło Uczestnika.

 

§9

Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 maja 2010 do 4 czerwca 2010. Decydować będzie data przesłania haseł.

 

§10

Uczestnik konkursu wysyłając hasła konkursowe oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych haseł oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Nasza-klasa, Facebook, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechnianie haseł poprzez publiczne, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

 

§11

Ocena nadesłanych na Konkurs haseł nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz wyjątkowości. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

 

§12

Spośród nadesłanych haseł Jury wybierze zwycięzców.

 

§13

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych haseł dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę główną za 1 miejsce

b/ nagrody za 2 i 3 miejsce

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagroda główna za 1 miejsce: weekend w Hotelu Palace w Warszawie!

Nagroda za 2 i 3 miejsce: zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów Pantene oraz organizer ślubny.

 

§14

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

§15

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji haseł publikowanych nadesłanych na profil Abcslubu.pl na portalu www.nasza-klasa.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

 

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

 

§18

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi sie na stronach najpóźniej tydzień po jego zakończeniu, tj. 11 czerwca.

 

§20

Osoba, które nie nadesłała w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją gdzie należy przesłać nagrody utraci wygraną.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz na portalu wwwnasza-klasa.pl na profilu Abcslubu.pl.

 

§22

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

 

§23

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

 

§25

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować sie oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

 

§26

Przesyłając zgłoszenie wraz z hasłem za pośrednictwem portalu www.nasza-klasa.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj