Regulamin konkursu "Zaprojektuj wyjątkowe buty ślubne"

Regulamin konkursu "Zaprojektuj wyjątkowe buty ślubne"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest www.abcslubu.pl.

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy projekt butów zaprojektowanych na www.funindesign.pl

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać projekt butów w postaci linku wygenerowanego przez aplikację znajdującą się na www.funindesign.plKażdy użytkownik może zgłosić tylko 1 projekt.

§6

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

  1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
  2. Adres korespondencyjny
  3. Akceptację niniejszego regulaminu.

§7

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania Internautów na stronie www.abcslubu.pl oraz www.facebook.com/abcslubu. Autor projektu, który dostanie najwięcej głosów, wygrywa nagrodę.

§8

 

W przypadku, kiedy więcej niż dwa projekty zdobędą taką samą liczbę głosów, zwycięzcę konkursu wyłoni Jury złożone z dwóch przedstawicieli www.abcslubu.pl oraz dwóch przedstawicieli www.funindesign.pl

§9

Zgłoszenia można przesyłać od 28.06.2012 do 12.07.2012. O zakwalifikowaniu projektu do konkursu decydować będzie poprawność i data przesłania zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

§10

Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego projektu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.abcslubu.pl,www.funindesign.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§11

Najciekawszy projekt butów wybiorą internauci spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac. Wszystkie projekty nadesłane w wyznaczonym terminie konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.abcslubu.pl oraz www.facebook.com/abcslubu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia terminu nadsyłania projektów.

§12

Głosowanie na najlepszy projekt butów ślubnych zostanie przeprowadzone w terminie od 16.07.2012 r. do 23.07.2012, godz. 15:00. Każdy głosujący będzie mógł oddać jeden głos na dowolnie wybrany projekt.

§13

Nagrodą w konkursie jest voucher na zaprojektowanie jednej pary dowolnych butów na www.funindesign.pl z wyłączeniem kozaków. Wartość nagrody: 350 PLN. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§14

Nagroda – gotowa para butów przygotowana według projektu zwycięzcy zostanie przesłana na podany przez laureata w mailu adres pocztowy. Koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa firma Fun in design.

§15

W przypadku, kiedy zapadnie decyzja o wyborze laureata przez Jury, decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora i www.abcslubu.pl najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. do 6.08.2012 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§20

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§22

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez abcslubu.pl sp. z o.o. i Fun in Design w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§23

Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.