Regulamin konkursu "Stylizacja ślubna z New Yorker'a"

Regulamin konkursu "Stylizacja ślubna z New Yorker'a"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszą stylizację skomponowaną z odzieży i akcesoriów z kolekcji Marry Me marki New Yorker i ciekawy opis uzasadniający wybór stylizacji.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.abcslubu.pl.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

 

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

a) Dwie poprawne odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z jakiego kraju pochodzi marka New Yorker?

2. Wymień nazwiska i imiona 3 ekpsertów portalu abcslubu.pl  z działu organizacja wesela?

 

b) Odpowiedź opisową + stylizację.

3. Skompletowaną stylizację ślubną ze zdjęć akcesoriów i ubrań dostępnych w kolekcji Marry Me marki New Yorker (prezentowanej w Marry Me - ślubna kolekcja od marki New Yorker)) w formie graficznej lub opisowej (np. fot.1 + fot.5 + fot.6) + opis i ciekawe uzasadnienie wybranej stylizacji.

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a)    Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

b)    Adres korespondencyjny

c)     Akceptację niniejszego regulaminu.

§6

Każdy użytkownik może zgłosić 1 proponowaną stylizacje z jej opisem. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor opisu i stylizacji zakwalifikowany do puli laureatów otrzyma nagrodę.

§7

Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden opis Uczestnika z jedną stylizacją.

§8

Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konkurs trwa od 16.03.2012 do 16.04.2012 r.

§9

Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem odpowiedzi na pytania i opisy konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych tekstów i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

 

V. OCENA I NAGRODY

§10

W pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę poprawność odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi będą poprawne konkursowicz będzie zakwalifikowany do oceny nadesłanej pracy.

Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11

Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 3 zwycięzców.

§12

Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac (oraz poprawność odpowiedzi) dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

a/ nagrodę za 1 miejsce

Nagroda za 1 miejsce: voucher o wartości 300 PLN (brutto) do wykorzystania w salonach New Yorker w całej Polsce na dostępny w sklepach asortyment.


Wartość vouchera: 300 PLN (brutto)
Nagrody nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.


b/ nagrodę za 2 miejsce

Nagroda za 2 miejsce: voucher o wartości 200 PLN (brutto) do wykorzystania w salonach New Yorker w całej Polsce na dostępny w sklepach asortyment.Wartość vouchera: 200 PLN (brutto)
Nagrody nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

 

b/ nagrodę za 3 miejsce

 

Nagroda za 3 miejsce: voucher o wartości 100 PLN (brutto) do wykorzystania w salonach New Yorker w całej Polsce na dostępny w sklepach asortyment.

Wartość vouchera: 100 PLN (brutto)
Nagrody nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

 

Nagrody – vouchery zostaną przesłane na podany przez laureatów w mailu adres pocztowy.

 


Koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa portal abcslubu.pl.

§13

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 30 kwietnia 2012.

§18

Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24

Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.