Wydrukuj tę stronę

Regulamin konkursu: Stwórz własną stylizację ślubną i wygraj kolczyki Artelioni

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl i firma Artelioni

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najciekawszą stylizację.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. ZASADY KONKURSU
§5
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
1. Opis stylizacji wybranej sukni ślubnej i dobranej do niej biżuterii marki Artelioni wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
b) Adres korespondencyjny
c) Akceptację niniejszego regulaminu.

§6
Każdy użytkownik może zgłosić tylko 1 opis stylizacji ślubnej. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Autorzy pięciu najlepiej ocenionych przez Jury prac, otrzymają nagrodę.

§7
Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Konkurs trwa od 18.09.2015 do 09.10.2015r.

§8
Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy / grafiki konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY
§9
Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§10
Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 5 zwycięzców.

§11
Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna pięć zestawów kolczyków firmy Artelioni (nr wzoru: AR013-3176).
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
Podatek od wygranej pokrywa Fundator konkursu, koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa Fundator nagrody.

§12
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§13
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§14
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§15
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§16
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej do 20.10.2015r.

§17
Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§20
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§21
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§22
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§23
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)