Wydrukuj tę stronę

Reglamin konkursu "Wygraj bon i nagrodę wybierz sama! Konkurs z Paper Flower Art"

I.    ORGANIZATOR KONKURSU

§1
Organizatorem Konkursu jest portal www.abcslubu.pl

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§2
Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubi fanpage portalu abcslubu.pl na Facebooku.

§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU
§5
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

1. Link lub załączone zdjęcie wybranej pracy Paper Flower Art z uzasadnieniem wyboru.
2. Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
b) Adres korespondencyjny
c) Akceptację niniejszego regulaminu.

§6
Każdy użytkownik może zgłosić 1 opis. Jury po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Autor otrzyma nagrodę.

§7
Do puli laureatów może zostać zakwalifikowany tylko jeden opis Uczestnika.

§8
Decydować będzie data przesłania opisów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konkurs trwa od 03.06.2014 do 18.06.2014 r.

§9
Uczestnik konkursu wysyłając e-mailem opisy / grafiki konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.abcslubu.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, NK.pl, Blip.pl, Flaker.pl, MySpace.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie.

V. OCENA I NAGRODY
§10
Ocena nadesłanych na konkurs prac nastąpi na podstawie m.in. ich oryginalności oraz kreatywności. Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.

§11
Spośród nadesłanych opisów Jury wybierze 1 zwycięzcę.

§12
Jury biorąc pod uwagę oryginalność oraz wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalisty Konkursu i przyzna:

Bon o wartości 250zł do wykorzystania na florystykę, dekorację, poligrafię ślubną lub fascynator.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§13
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§14
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§15
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów publikowanych na stronie www.abcslubu.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w artykule §4.

§16
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. 03.07.2014 r.

§18
Osoba, która nie nadeśle w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu danych adresowych z informacją, gdzie należy przesłać nagrody, traci prawo do wygranej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.abcslubu.pl

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§21
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§23
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.abcslubu.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§24
Przesyłając zgłoszenie wraz z opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)